Alapszabály

Szabad Város Egyesület

Alapszabály

(2009. október 28.)

Jelen egyesület alapítói elhatározták, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően egyesületet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja az egyesület demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesítését.


I. Általános rendelkezések

1. Az egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrehozott, önállóan működő egyesület (a továbbiakban: egyesület).

2. Az egyesület a rá vonatkozó jogszabályok, az egyesület alapszabálya és szerveinek határozatai alapján az Elnökség irányításával végzi tevékenységét.

3. Az egyesület önálló jogi személy, önálló ügyintéző és képviseleti szervvel, önálló költségvetéssel rendelkezik.

4. Az egyesület saját vagyonával önállóan gazdálkodik, elsősorban gazdálkodó tevékenységet nem végezhet, csak a céljaihoz igazodóan, kiegészítésképpen folytathat vállalkozói tevékenységet.

II. Az egyesület neve, székhelye

1. Az egyesület neve: Szabad Város Egyesület

2. Az egyesület székhelye: 6771 Szeged, Kisszőlő u. 27.

III. Az egyesület célkitűzése, tevékenysége

1. Az egyesület célja, hogy részt vegyen Szeged Város kulturális, tudományos, politikai közéletében, előmozdítsa a város fejlesztését, az élhető város fenntartását és Szeged nyitott, toleráns szellemének megőrzését.

2. Az egyesület legfontosabb tevékenységei:

a./ Az egyesület által meghatározott célok, különösen a város fejlesztésének elérése érdekében programok kialakítása, javaslatok megfogalmazása. Ennek érdekében véleményezi a nyilvánosságot kapott javaslatokat, önálló javaslatokat fogalmaz meg, lakossági fórumokat szervez.

b./ Kapcsolatok, együttműködés kialakítása hasonló célú egyesületekkel, belföldi és külföldi szervezetekkel.

c./ Az egyesület tagjai közötti kapcsolattartás, együttműködés elősegítése. Ennek érdekében tagjait elektronikus hírlevélben tájékoztatja a Közgyűlések közötti időszakban, ezen keresztül felhívja őket az Egyesület aktuális munkájában való részvételre.

d./ Aktív részvétel Szeged Város kulturális, tudományos közéletében. Az Egyesület az általa támogatott kulturális és tudományos rendezvények szervezésében és finanszírozásában is részt vállal.

e./ Az egyesület céljai elérése érdekében összejövetelek szervezése, szakmai rendezvények megtartása, előadások, fórumok, kiállítások megszervezése, tájékoztató és egyéb anyagok kiadása, saját honlap működtetése.

f./ Az egyesület céljainak és eredményeinek propagálása.

g./ Részt vesz az önkormányzati választásokon, önállóan vagy más szervezetekkel együtt jelölteket állít.


IV. Az egyesület tagjai


1. Az egyesület nyílt szervezet. Az egyesület tagja lehet bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, büntetlen előéletű, a belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja és az egyesület tagsága közül két személy tagfelvételre javasolja. A felvétel kérdésében az Elnökség dönt. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a kézbesítéstől számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslati kérelemmel.


2. A tag jogai:

• részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,

• az egyesületben tisztséget tölthet be, választhat a tisztségviselők választása során,

• részt vehet az egyesület közgyűlésein, ott kérdéseket tehet fel, javaslati joga van, illetve a szavazati joggal rendelkezik,

• az egyesületi munkával kapcsolatos készkiadásai megtérítésére igényt tarthat, továbbá kiemelkedő munkavégzés esetén díjazás illeti meg, amelynek mértékét az Elnökség állapítja meg.


3. A tagok kötelezettségei:

• az egyesület céljainak megvalósítása érdekében az egyesület tevékenységében történő részvétel,

• az egyesület Alapszabályának betartása,

• a tagdíj megfizetése,

• tartózkodás minden olyan magatartástól, amely sérti az egyesület alapszabályát, programját, illetve jó hírét.


4. A tagsági viszony megszűnik:

a./ A tag kilépésével.

Bármely tag az egyesület elnökéhez intézett, a kilépésre irányuló írásbeli nyilatkozatával tagsági viszonyát megszüntetheti. A kilépésre vonatkozó nyilatkozat alapján az elnök 30 napon belül köteles a kilépő taggal elszámolni és törölni a tagok nyilvántartásából.


b./ A tag kizárásával.

Legalább 5 tag javaslatára a közgyűlés a tagot kizárhatja. Kizárásra akkor kerülhet sor, ha az érintett tag előzetes írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti az alapszabályban rögzített kötelezettségeit, vagy az egyesületi tagsághoz méltatlan magatartást tanúsít, és ezen magatartástól írásbeli felhívás ellenére sem tartózkodik.

Kizárás esetében az egyesület 30 napon belül köteles a kizárt taggal elszámolni. A kizáró határozat ellen az érintett tag a kézbesítéstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.


c./ A tag halálával.

d./ A jogi személy tag megszűnésével.

e./ Az egyesület megszűnésével.

V. Az egyesület szervezete


A./ A közgyűlés

B./ Az elnökség

B/1. Az elnök

B/2. A titkár

3

A./ A közgyűlés


1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

A közgyűlés a tagok összességéből áll, melyen a tagok szavazati joggal vesznek részt.

A határozathozatal során minden tag egy szavazattal rendelkezik.

A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni.

A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi, ha a bíróság elrendeli, illetve ha az Elnökség ezt indokoltnak tartja.


2. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait az elnök vagy a titkár közli a tagokkal. A közgyűlést az elnök vagy a titkár vezeti. A napirendi pontokat is tartalmazó meghívót ajánlott levél vagy elektronikus levélformájában kell feladni úgy, hogy a feladás és a közgyűlés határnapja között legalább 15 napnak kell lennie.

Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi pont megtárgyalását kérni. Javaslatát a közgyűlés előtt legalább 8 nappal ismertetni kell a tagokkal. A meghívóban nem szereplő, illetőleg a tagokkal utóbb nem ismertetett kérdések csak akkor tárgyalhatók meg, ha a közgyűlésen valamennyi tag jelen van és a kérdés megtárgyalása ellen egyik tag sem tiltakozik.


3. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint fele (50% + 1 fő) jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, akkor 30 napon belül azonos napirendi pontokkal megismételt közgyűlést kell tartani, melynek időpontját és helyét az eredeti meghívóban meg kell jelölni. A megismételt közgyűlés a megjelent szavazati joggal rendelkező tagok számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a mulasztás következményeire az eredeti meghívó tájékoztatást tartalmaz. A megismételt közgyűlés összehívására vonatkozóan egyebekben az eredeti közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok az irányadóak.


4. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve az egyesület tisztségviselőinek megválasztásáról szóló határozatokat, amelyek esetében a szavazás titkosan történik. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója határozat a alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.


5. Az egyesület közgyűléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók illetve ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által választott két hitelesítő tag írja alá.

A közgyűlésekről készült jegyzőkönyveket az egyesület székhelyén az elnök köteles tárolni és nyilvántartani. A közgyűlési határozatokat meghozataluk után az elnök köteles haladéktalanul bevezetni a közgyűlési határozatok könyvébe.


6. A közgyűlés határozatainak közlése a közgyűlésen jelenlévőkkel szóban történik, míg a közgyűlésen jelen nem lévő tagokkal és érintettekkel a közgyűlést követő 15 napon belül a titkár írásban, postai vagy elektronikus úton közli a közgyűlési határozatokat. A nyilvánosságra hozatal céljából a közgyűlésekről készült jegyzőkönyvet az egyesület honlapján közzé kell tenni.

4


7. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak.

a) az alapszabály megállapítása és módosítása,

b) az egyesület tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjának megállapítása,

c) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve feloszlásának kimondása,

d) az éves költségvetési javaslat, az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,

e) jogorvoslati jogkör gyakorlása tagfelvétel elutasítása és fegyelmi eljárás esetén, a VII/1. pontban írt kivétellel,

f) a tagdíj mértékének a meghatározása.


A Közgyűlés az elnökség tagjait a határozott idő letelte előtt is bármikor, a tisztségéből egyszerű szótöbbséggel visszahívhatja.

B./ Az elnökség
 1. Az elnökség az egyesület ügyintéző szerve. Két közgyűlés között intézi és szervezi az egyesület tevékenységét.

 2. Az elnökség 6 tagból álló testület, amely az egyesület elnökéből, a titkárból és további 4 elnökségi tagból áll.

 3. Az elnökség feladta és hatásköre:

 1. Az egyesület tevékenységének elvi és gyakorlati irányítása,

 2. A közgyűlés előkészítése és határozatainak végrehajtása,

 3. Döntés a tagok felvételéről, a tagok kizárására irányuló javaslat megtárgyalása, közgyűlés elé terjesztése,

 4. Az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek biztosítása, összehangolása,

 5. Az egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatainak összehangolása és irányítása,


g) Az éves költségvetési javaslat, az éves gazdálkodásról szóló beszámoló közgyűlés elé terjesztése,

 1. Határozathozatal minden olyan ügyben, ami nincs kifejezetten a közgyűlés hatáskörébe utalva.

Az elnökség tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de készkiadásaik megtérítésére igényt tarthatnak, továbbá kiemelkedő munkavégzés esetén tiszteletdíjban részesülhetnek. Feladataik ellátásához szükség esetén szakértőt vehetnek igénybe.

 1. Az egyesület elnökét, titkárát és a további 4 elnökségi tagot a közgyűlés választja meg, titkos szavazással 3 éves határozott időtartamra. Az elnök, a titkár és a 4 elnökségi tag újraválasztható. Az elnökség szükség szerint, de évente minimum négy alkalommal tart ülést. Az elnökség ülései nyilvánosak.

Az elnökséget össze kell hívni, ha

 1. az elnökség bármely tagja kéri,

 2. az ügyészség vagy a bíróság rendkívüli elnökségi ülés összehívását kéri.

5. 1. Az elnökség ülését az elnök vagy a titkár hívja össze, az ülés helyének, időpontjának és napirendi pontjainak közlésével. Az elnökségi ülés összehívása postai ajánlott levél vagy visszaigazolt telefax vagy e-mail útján történhet oly módon, hogy a meghívó elküldése és az elnökségi ülés időpontja között legalább 8 napnak kell lennie. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon az elnökségnek legalább 4 tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt elnökségi ülését – ugyanazzal a napirenddel – legkésőbb 15 napnál nem későbbi időpontra kell kitűzni.

 2. Az elnökség határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az elnökség üléséiről a titkár jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az elnökség döntésének tartalmát, időpontját, és hatályát, a döntést támogatók, illetve ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet az elnök, a titkár és az ülésen részt vevő hitelesítő elnökségi tag írja alá. Az elnökség határozatait meghozataluk után a titkár haladéktalanul köteles bevezetni az elnökségi határozatok könyvébe.

Az elnökség határozatait az elnökségi ülést követő 15 napon belül a titkár írásban, postai vagy elektronikus úton közli az elnökségi ülésen meg nem jelent elnökségi tagokkal és azokkal akikre vonatkozóan a határozat rendelkezést tartalmaz. Az elnökségi ülés jegyzőkönyveit nyilvánosságra hozatal céljából az egyesület honlapján teszi közzé.

 1. Az elnökség határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,

 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt

 1. Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:

 1. Rendszeresen és tevékenyen részt vesz az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában, a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában.

 2. Jogosult és köteles az egyesület tevékenységét figyelemmel kísérni, azzal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni.

 3. Figyelemmel kíséri az egyesület gazdálkodását és amennyiben ezen a téren problémát észlel, úgy az elnökség elé terjeszti.


9. Az elnökségi tagsági viszony megszűnik:


a./ Az elnökségi tag lemondásával.

Bármely elnökségi tag az egyesület Elnökségéhez intézett, az elnökségi tagsági viszony lemondására irányuló írásbeli nyilatkozatával elnökségi tagsági viszonyát megszüntetheti. A lemondásra vonatkozó nyilatkozatot az Elnökség köteles elfogadni, és 30 napon belül köteles új tagot választani.

b./ Az elnökségi tag visszahívásával a Közgyűlés által,

c./ Az elnökségi tag halálával,

d./ Az egyesület megszűnésével.

6


B/1. Az elnök


1. Az elnök feladta és hatásköre:

a) Az egyesület tevékenységének elvi és gyakorlati irányítása,

b) A közgyűlés előkészítése és határozatainak végrehajtása,

c) Az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek biztosítása, összehangolása,

d) Az egyesület hazai és nemzetközi kapcsolatainak összehangolása és irányítása,

e) Határozathozatal minden olyan ügyben, ami nincs kifejezetten a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe utalva,

f) Önállóan képviseli az egyesületet,

g) Biztosítja az egyesület törvényes és alapszabályszerű működését,

h) Az egyesület nevében szerződéseket köthet,

i) A titkárral együtt az egyesület bankszámlája feletti rendelkezés,

j) Az éves költségvetési javaslat, az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítése, valamint ezek közgyűlés elé terjesztése.


Az elnök tevékenységét díjazás nélkül végzi, de készkiadása megtérítésére igényt tarthat, továbbá kiemelkedő munkavégzés esetén tiszteletdíjban részesülhet. Feladatai ellátásához szükség esetén szakértőt vehet igénybe.


2. Az egyesület elnökét a közgyűlés választja meg, titkos szavazással 3 éves határozott időtartamra.


B/2. A titkár


1. A titkár az egyesület operatív ügyintézője, aki az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnök feladatait is. A titkárt a közgyűlés választja meg, titkos szavazással, 3 éves határozott időtartamra. A titkár tevékenységét díjazás nélkül végzi, de készkiadása megtérítésére igényt tarthat, továbbá kiemelkedő munkavégzés esetén tiszteletdíjban részesülhet.


2. A titkár feladata és hatásköre:

a) A közgyűlés előkészítése,

b) Intézkedés a közgyűlési határozatok végrehajtása és közlése iránt,

c) Az egyesület pénztárának kezelése,

d) A közgyűlésekről szóló jegyzőkönyv elkészítése, nyilvántartása,

f) Az egyesület működése során keletkező okiratok, belső szabályzatok nyilvántartása és az okiratokba való betekinthetőség, az azokról való másolatkészítési lehetőség biztosítása.


VI. Az egyesület gazdálkodásának alapelvei


1. Az egyesület a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.


2. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek, azonban önkéntes felajánlással az esetleges tartozások kiegyenlítéséhez hozzájárulhatnak.

7

3. Az egyesület bevételei:

a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól egyesületi célra vagy működési költségeire kapott támogatás, illetve adomány;

b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;

c) a tagdíj;

d) egyéb bevételek.


4. Az egyesület költségei:

a) az egyesület működése érdekében felmerülő közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások).


5. Az egyesületi tagdíj évente 2 részletben, az adott év február 15. és szeptember 15. napjáig esedékes.


6. A tagdíj mértéke:

A tagdíj mértékét évente az közgyűlés határozza meg.


7. Az egyesület a működéséről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, beszámolóiról, a helyi sajtó és honlapja útján tájékoztatja a nyilvánosságot.


8. Az egyesület szolgáltatásai, rendezvényei nyilvánosak, azokat bárki megismerheti, illetve azokon bárki részt vehet. Az egyesület szolgáltatásival és rendezvényeivel kapcsolatos közlemények az egyesület honlapján közlésre kerülnek és azokat az egyesület a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza.


VII. A fegyelmi jogkör gyakorlása


1. Az egyesület tagjai felett a tagsági minőségben elkövetett fegyelmi vétség esetében elsőfokon az elnökség, másodfokon a közgyűlés gyakorolja a fegyelmi jogkört.

A fegyelmi eljárás során a következő büntetések alkalmazhatóak:

a) a tag figyelmeztetése;

b) a tagsági jogok gyakorlásának felfüggesztése legfeljebb 6 hónapra;

c) a tag kizárása.


Az elnökségi tagok felett a tagsági- illetve tisztségviselői minőségben elkövetett fegyelmi vétség esetében a közgyűlés gyakorolja a fegyelmi jogkört. A közgyűlés fegyelmi határozata ellen az érintett tisztségviselő a kézbesítéstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.


2. Ha az egyesület tagja a tagsági minőségben fegyelmi vétséget követ el, az egyesület elnöke a fegyelmi vétségről való tudomásvételtől számított 15 napon belül a tag ellen fegyelmi eljárást kezdeményez az elnökség előtt. Az elnök e célból összehívja az elnökséget, melyre köteles a fegyelmi vétségben érintett tagot is meghívni. A fegyelmi vétségben érintett tag jogosult a közgyűlésen jogi képviselőt igénybe venni. Az elnök előterjesztése után az elnökség köteles a fegyelmi vétségben érintett tagot meghallgatni.

8


Az elnökség a fegyelmi eljárásban a figyelmeztetés és a tagsági jogok gyakorlásának legfeljebb 6 hónapra történő felfüggesztése büntetést alkalmazhatja. Az elnökség a fegyelmi vétség fennállásáról és a büntetésről nyílt szavazással dönt. Az elnökség az elnök által indítványozott büntetéstől eltérő büntetést is alkalmazhat. Ha az elnökség kizárás fegyelmi büntetést javasol, az elnök e célból köteles 15 napon belül a közgyűlést összehívni. A közgyűlés köteles az elnökség által meghatározott elnökségi tagot, valamint a fegyelmi vétségben érintett tagot meghallgatni. A közgyűlés tagjai ezt követően nyílt szavazással döntenek a fegyelmi vétség fennállásáról és a kizárási javaslatról.


A fegyelmi vétséget elkövetett tag az elnökség határozata ellen a fegyelmi határozat meghozatalától számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a közgyűlés előtt. Az elnök e célból köteles a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül a közgyűlést összehívni. A közgyűlés köteles az elnökség által meghatározott elnökségi tagot, valamint a fegyelmi vétségben érintett tagot meghallgatni. A közgyűlés tagjai ezt követően nyílt szavazással döntenek a fegyelmi vétség fennállásáról és az elnökség által kiszabott büntetés jóváhagyásáról, vagy annak megváltoztatásáról.


Az elnökségi tagok fegyelmi eljárásában a jelen pontban írtak megfelelően, az alábbi eltérésekkel alkalmazandóak:

- a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja, a közgyűlés fegyelmi határozata ellen az érintett tisztségviselő a kézbesítéstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat,

- a közgyűlés tisztségből való visszahívás és kizárás fegyelmi büntetést is alkalmazhat.


VIII. Nyilvántartási és irat betekintési szabályok


1. Az egyesület működése során keletkezett okiratokat és belső szabályzatokat az egyesület székhelyén kell tárolni és nyilvántartani. A tárolással és nyilvántartással kapcsolatos teendők ellátása az elnök feladata.


2. Az egyesület működésével kapcsolatos valamennyi irat nyilvános, azokba az egyesület székhelyén bárki betekinthet, illetőleg azokról saját költségére másolatot kérhet. Az iratokba való betekintési szándékot az egyesület titkárának kell jelezni, aki köteles biztosítani az iratokba való betekintés és az azokról történő másolatkészítés feltételeit.


3. Az egyesület a hivatalos közleményeket az egyesület honlapján teszi közzé.


IX. Az egyesület képviselete


 1. Az egyesület képviseletét az elnök és a titkár önállóan látják el, akik kívülálló harmadik személyek irányában, illetőleg államigazgatási, bírósági és egyéb szervek előtt önállóan jogosultak eljárni. Az elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag is önállóan jogosult az egyesület képviseletére.

 2. Az egyesület jegyzése akként történik, hogy az egyesület előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá az elnök, vagy a titkár önállóan írja a nevét.

 3. Az egyesület bankszámlája felett az elnök és a titkár együttesen jogosult rendelkezni.

9

X. Az egyesület megszűnése


1./ Az egyesület megszűnik:

a./ ha a közgyűlés az egyesület feloszlását kimondja;

b./ más társadalmi szervezettel való egyesüléssel és más társadalmi szervezetbe való

beolvadással;

c./ feloszlatással;

d./ megszűnésének megállapításával.


2./ Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó egyesületi vagyont a közgyűlés határozata alapján más, az egyesületéhez hasonló céllal rendelkező egyesület részére kell átadni.


3./ Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon

hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

XI. Záró rendelkezések


1./ Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület 2009. október 28-án Szegeden megtartott közgyűlése elfogadta.


2./ A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a hatályos pénzügyi-, vagyonkezelési- és számviteli jogszabályok az irányadóak.


3./ A tagok névsorát az egyesület tagjegyzéke tartalmazza.


Szeged, 2009. október 28.


ĉ
sandor nagy,
2013. márc. 4. 11:54
Comments